Унесите тражени појам.

Документи

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Закон о изменама и допунама закона о основном образовању и вапитању

Правилник о стручном усавршавању

Правилник о ближим условима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање

Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног предмета у основној и средњој школи

Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја

Правилник о оцењивању

Правилник o стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања

Правилник o вредновању квалитета рада установа

Стандарди квалитета рада установе

Стручно упутство о начину израде школске документације

Пример правилника о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о узбињивачима

Правилник о ближем уређивању јавних набавки

Правилник о обављању друштвено корисног односно хуманитарног рада

Пословник о раду ученичког парламента

Правила понашања у ОШ „Трива Витасовић – Лебарник“

Правилник о безбедности ученика

Правилник о полагању испита

Правилник о награђивању ученика

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика – измене

Статут школе

Образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања (I – IV):

Српски језик

Математика

Природа и друштво

Образовни стандарди за крај обавезног образовања (V – VIII):

Српски језик

Математика

Биологија

Географија

Историја

Физика

Хемија

Ликовна култура

Музичка култура

Физичко васпитање