Унесите тражени појам.

Чланак

Права и обавезе ученика у вези са заштитом на раду

Члан 25

Ученик, у вези са заштитом на раду, има права и обавезе:

•  да се пре почетка рада у школској радионици, хемијској лабораторији, школској кухињи и другим местима где може доћи до повреде, упозна са одредбама правилника о заштити на раду ученика и запослених и мерама заштите на раду,

•  да буде упознат са опасностима на раду,

•  да се служи личним заштитним средствима и опремом за одговарајуће послове, наменски их користи и правилно рукује њима, и одржава их у исправном стању,

•  да са потребном пажњом обавља послове ради обезбеђења свог и живота и здравља и других ученика и запослених,

•  да пријави свој здравствени недостатак или болест која се не може установити обичним прегледом, а може имати утицаја на његову безбедност или безбедност других,

•  да одмах обавести одговорно лице о кваровима које је проузроковао или их је приметио, а који би могли да угрозе безбедност ученика и запослених,

•  да одбије извођење наставе ако му прети непосредна опасност по живот или здравље због тога што нису спроведене одговарајуће мере – све док се ти недостаци не отклоне.

Учешће ученика и запослених у противпожарној заштити

Члан 26

Ради очувања живота ученика и запослених и очувања имовине школе, ученици и запослени се оспособљавају за руковање уређајима, опремом и другим средствима намењеним гашењу пожара и спасавању људи и имовине.

Члан 27

Оспособљавање ученика и запослених спроводи школа уз сарадњу и стручну помоћ ватрогасних организација.

Члан 28

Ученици и запослени обавезни су да спроводе прописане противпожарне мере, као што су:

•  упознавање са опасностима од пожара и стално спровођење мере за заштиту од пожара,

•  најхитније обавештавање о пожару задуженог за послове противпожарне заштите и учествовање у гашењу пожара.