Унесите тражени појам.

Вести

Односи међу ученицима

Члан 22 Односи међу ученицима заснивају се на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу. Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру одељенске […]

Обезбеђење школске имовине

Члан 31 Инвентарски предмети, наставна средства, учила (дијапројектори, микроскопи и др.) и регистратурски материјал (предмети у раду, скице, пројекти и др.), не смеју се износити из школе без одобрења директора […]

Пријем и кретање странаца и других лица у школи

Члан 36 Долазак и посета страних држављана могући су само по одобрењу директора школе, уз претходно добијено одобрење надлежног државног органа. Члан 37 Страни држављанин не може ући у зграду […]