Унесите тражени појам.

Чланак

Опште одредбе

Члан 1.

Правилима понашања у школи (у даљем тексту: Правила) уређује се понашање запослених, ученика, родитеља ученика и трећих лица у Основној школи “Трива Витасовић лебарник” у Лаћарку (у даљем тексту: Школа).

Члан 2.

Поштовањем Правила обезбеђује се успешно одвијање образовно-васпитне делатности Школе, побољшавају се радна дисциплина и безбедност у Школи, чување школске имовине и имовине ученика, запослених, родитеља ученика и других лица и доприноси се повећању угледа Школе.

Члан 3.

У Школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности уче ­ ника, запослених и родитеља ученика.

Члан 4.

Лични подаци о у ч енику , односно запосленом уписани у евиденцију прикупљају се , обра ђ ују , ч увају и користе за потребе образовно – васпитног рада , у складу са посебним законом .

Сви видови прикупљања , обраде , објављивања и кори шћ ења података спроводе се у складу са посебним законом , уз по ш товање на ч ела прописаних законом којим се уре ђ ује за ш тита података о ли ч ности .

Забрањена је употреба података о ли ч ности у ч еника и запослених , ван намене за коју су прикупљени .

За потребе нау ч ноистра ж ива ч ког рада и приликом израде статисти ч ких анализа ли ч ни подаци користе се и објављују на на ч ин којим се обезбе ђ ује за ш тита идентитета у ч есника образовања и васпитања .

Члан 5.

У Школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или не ­ спре ­ чавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано правље ­ ње разлика повлађивањем или давањем првенства.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједна ­ ком положају.

Препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика или тре ­ ћег лица у Школи врши се на основу ближих критеријума које заједнички прописују министар просвете и министар надлежан за послове људских права.

Члан 6.

У Школи су забрањени:

•  физичко, психичко/емоционално, социјално и друштвено-економско насиље;

•  злостављање и занемаривање ученика;

•  физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба ученика или запослених;

•  електронско насиље.

Члан 7.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика или запосленог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика.

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

 Члан 8.

Под физичким насиљем, у смислу Правила, сматрају се:

•  физичко кажњавање ученика од стране запослених и других одраслих особа;

•  свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог;

•  насилно понашање запосленог према ученицима или другим запосленим лицима, као и ученика према другим ученицима или запосленим лицима.ж

Под психичким насиљем, у смислу Правила, сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог.

Под социјалним насиљем, у смислу Правила, сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности установе.

Под друштвено-економским насиљем, у смислу Правила, сматра се ускраћивање права на својину, права на рад, грађанских, економских, политичких права.

Под електронским насиљем, у смислу Правила, сматра се злоупотреба информационих технологија (мобилни телефон, интернет и друго).

Члан 9.

У Школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања о којима говоре Пра ­ ви ­ ла, од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог лица, наставника, стручног сарадника и другог запосленог над учеником, наставником, стручним сарадником и другим запосленим лицима.

Због повреде забране из става 1. овог члана против родитеља, односно старате ­ ља, запосленог лица покреће се прекршајни, дисциплински односно кривични поступак.

Члан 10.

Према ученицима који чине повреде обавеза ученика и повреде забрана дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања могу се примењивати само оне мере које су утврђене законом или општим актом Школе.

Члан 11.

У Школи је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење школских просторија у такве сврхе.