Унесите тражени појам.

Вести

Опште одредбе

Члан 1. Правилима понашања у школи (у даљем тексту: Правила) уређује се понашање запослених, ученика, родитеља ученика и трећих лица у Основној школи “Трива Витасовић лебарник” у Лаћарку (у даљем […]

Понашање ученика

Члан 7 Ученик је обавезан да поштује школска правила и одредбе о кућном реду којима се уређује: време доласка ученика у школу, трајање наставних часова и одмора, распоред звоњења, дужност […]

Права, обавезе и одговорност ученика

Права ученика Члан 19 Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, законом и посебним законима, а школа и сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а […]

Односи међу ученицима

Члан 22 Односи међу ученицима заснивају се на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу. Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру одељенске […]

Обезбеђење школске имовине

Члан 31 Инвентарски предмети, наставна средства, учила (дијапројектори, микроскопи и др.) и регистратурски материјал (предмети у раду, скице, пројекти и др.), не смеју се износити из школе без одобрења директора […]

Пријем и кретање странаца и других лица у школи

Члан 36 Долазак и посета страних држављана могући су само по одобрењу директора школе, уз претходно добијено одобрење надлежног државног органа. Члан 37 Страни држављанин не може ући у зграду […]