Унесите тражени појам.

Чланак

Права, обавезе и одговорност ученика

Права ученика

Члан 19

Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, законом и посебним законима, а школа и сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на:

•  квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева утврђених законом;

•  уважавање личности;

•  подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;

•  заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

•  благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;

•  информације о његовим правима и обавезама;

•  учествовање у раду органа школе, у складу са законом и посебним законом;

•  слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;

•  подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;

•  покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико његова права из тач. 1) до 9) овог члана нису остварена;

•  остваривање свих права ученика, права на заштиту, на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену Законом;

•  право на стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом.

Обавезе ученика

Члан 20

Ученици имају обавезу да:

•  редовно похађају наставу и извршава школске обавезе;

•  поштују школска правила, одлуке директора, наставника и органа школе;

•  раде на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прате сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;

•  не ометају извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

•  поштују личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;

•  благовремено правдају изостанке;

•  у поступку оцењивања покажу своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика;

•  старају се о очувању животне средине и понашају у складу са правилима еколошке етике;

•  чувају имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;

•  одржавањем личне хигијене брину о свом здрављу и о здрављу других;

•  одевају се пристојно – није дозвољено носити мајице на бретеле, деколтоване хаљине, хеланке, шорцеве, бермуде, сукње са дубоким шлицем, сукње не краће од 10 цм изнад колена, кратке мајице које не покривају струк и свака друга одећа, обућа и фризура која се сматра непристојном и непримереном боравку у школи;

•  девојчице не лакирају нокте и не шминкају се док су у школи;

•  чувају школску имовину и имовину свих оних који у школи уче и раде;

•  ученике ословљавају по имену, надимке користе само ако за то имају дозволу особе којој се обраћају;

•  у разговору слушају саговрника дозвољавајући му да искаже своје мишљење;

•  исказују своје мишљење на начин који не вређа саговорника;

•  проблеме решавају разговором, без свађе и туче;

•  кад имају проблем, траже и прихватају помоћ других;

•  свим одраслим особама у школи обраћају се са ВИ;

•  мобилни телефон искључе на часу;

•  на часу седе на свом месту;

•  на часу пажљиво слушају једни друге;

•  реч траже подизањем руке и чекају да их наставник прозове;

•  активно учествују на часовима, а код куће раде домаће задатке;

•  за време одмора воде рачуна да својим кретањем не повреде друге;

•  ужинају за време великог одмора;

•  прихватају разлике поштујући личност и физички интегритет оних који у школи уче и раде.

Одговорност ученика

Члан 21

Ученицима је у школи забрањено да:

•  уносе оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета школској и личној имовини;

•  уносити, односно користити алкохол, опијате, наркотичка средства и друга средства са психоактивним дејством која могу угрозити здравље ученика;

•  самовољно решавати међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе;

•  пуши у просторијама школе;

•  уноси и користи мобилни телефон, електронског уређаја и другог средства којим се ремети рад на часу;

•  улази у зборницу и друге службене просторије школе без позива, односно одобрења;

•  задржавају се у ходницима школе за време часа;

•  излазе из школског дворишта за време трајања одмора, осим великог одмора.

Ученик треба да поштује правила понашања, а уколико их повреди школа појачава васпитни рад са учеником у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељенског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, уз обавезно учешће родитеља, односно старатеља ученика.

Ученик који прекрши правила понашања школе може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу повреду обавезе, ако је та обавеза у време извршења била прописана Законом и за повреду забране, у складу са Законом.