Унесите тражени појам.

Вести

Опште одредбе

Члан 1. Правилима понашања у школи (у даљем тексту: Правила) уређује се понашање запослених, ученика, родитеља ученика и трећих лица у Основној школи “Трива Витасовић лебарник” у Лаћарку (у даљем тексту: Школа). Члан 2. Поштовањем Правила обезбеђује се успешно одвијање образовно-васпитне делатности Школе, побољшавају се радна дисциплина и безбедност у Школи, чување школске имовине и […]

Понашање ученика

Члан 7 Ученик је обавезан да поштује школска правила и одредбе о кућном реду којима се уређује: време доласка ученика у школу, трајање наставних часова и одмора, распоред звоњења, дужност редара и дежурног ученика, радно време секретаријата школе, време рада библиотеке, изглед ученика, одсуствовање ученика са часова, обавезе ученика које проистичу из задатака у вези […]

Права, обавезе и одговорност ученика

Права ученика Члан 19 Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, законом и посебним законима, а школа и сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на: •  квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева утврђених законом; •  уважавање личности; •  подршку за свестрани развој личности, подршку […]

Односи међу ученицима

Члан 22 Односи међу ученицима заснивају се на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу. Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру одељенске заједнице, уз посредовање одељењског старешине, психолога, односно педагога или дежурног наставника. Ученик је дужан да поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи […]

Права и обавезе ученика у вези са заштитом на раду

Члан 25 Ученик, у вези са заштитом на раду, има права и обавезе: •  да се пре почетка рада у школској радионици, хемијској лабораторији, школској кухињи и другим местима где може доћи до повреде, упозна са одредбама правилника о заштити на раду ученика и запослених и мерама заштите на раду, •  да буде упознат са […]

Забрана пушења, уношења експлозивног материјала и опасних предмета

Члан 29 Пушење се забрањује у затвореним просторијама у којима се обавља васпитно-образовна делатност (укључујући и зборнице) и обезбеђује смештај, боравак и исхрана деце и ученика, као и у школском дворишту. Члан 30 Забрањено је у школску зграду и двориште уношење експлозивног материјала, оружја, кама, бодежа, као и других опасних предмета.

Обезбеђење школске имовине

Члан 31 Инвентарски предмети, наставна средства, учила (дијапројектори, микроскопи и др.) и регистратурски материјал (предмети у раду, скице, пројекти и др.), не смеју се износити из школе без одобрења директора или другог овлашћеног радника. Члан 32 Изношење радне одеће техничког и помоћног особља из круга школе дозвољено је само ради прања. Члан 33 По завршетку […]

Пријем и кретање странаца и других лица у школи

Члан 36 Долазак и посета страних држављана могући су само по одобрењу директора школе, уз претходно добијено одобрење надлежног државног органа. Члан 37 Страни држављанин не може ући у зграду школе пре него што буде пријављен директору школе. Члан 38 Директор школе или лице које он одреди, прати страног држављанина у обиласку школе, а ако […]

Правила понашања наставника и осталих запослених у школи

Члан 47 Дужности наставника су да: •  долази у школу најкасније 20 минута пре почетка наставе и других облика рада, •  одлази на време на часове, •  на време обавести о свом изостајању директора школе, секретара или руководиоца смене ради благовременог организовања замене, •  само у службене сврхе користи опрему и инвентар школе, као и […]

Правила понашања родитеља, односно старатеља ученика и трећих лица

Члан 54 Родитељ, односно старатељ ученика је дужан да: •  прати понашање, учење и успех свог детета и редовно се информише о томе, •  сарађује са одељенским старешином, •  поштује налоге и предлоге дежурног наставника, •  сарађује са предметним наставницима, •  редовно присуствује родитељским састанцима, •  пружа помоћ школи у остваривању васпитног рада, •  доприноси […]