Унесите тражени појам.

Чланак

Правила понашања наставника и осталих запослених у школи

Члан 47

Дужности наставника су да:

•  долази у школу најкасније 20 минута пре почетка наставе и других облика рада,

•  одлази на време на часове,

•  на време обавести о свом изостајању директора школе, секретара или руководиоца смене ради благовременог организовања замене,

•  само у службене сврхе користи опрему и инвентар школе, као и остали потрошни материјал,

•  прибави одобрење директора школе за изношење важних докумената школе и наставних средстава, изузимајући изношење евиденције, образаца јавне исправе или јавне исправе чије би изношење представљало тежу повреду обавезе запосленог, односно чије би изношење представљало повреду Закона,

•  долази на наставу прикладно одевен и својим изгледом васпитно делује на ученике-не могу носити хеланке, мајице на бретеле, сукње односно хаљине изнад колена, као ни са дубоким шлицем, деколтовану одећу, мајице које откривају струк и изнад струка, шорцеве, бермуде, спортску одећу (сем за наставнике физичког васпитања) и сваку другу одећу, обућу и фризуре која се сматра непристојним

•  поштује распоред дежурства који му одреди директор.

Члан 48

Запосленом у школи забрањено је да:

•  носи оружје у школи и кругу школе,

•  самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе,

•  пуши у просторијама школе, осим у просторијама одређеним за пушење;

•  долази у школу у припитом или пијаном стању, уноси у школу ради употребе алкохол и друга опојна средства који смањују радну способност,

•  незаконито располаже средствима школе, школским простором, опремом и имовином школе,

•  користи за време одржавања наставе и других облика рада мобилни телефон и друга техничка средства,

•  ученика и све остале којима се обраћа ословљава по имену, а надимак користе само ако за то имају дозволу особе којој се обраћају,

•  кад има проблем, тражи и прихвата помоћ других,

•  припрема и организује наставу водећи рачуна о индивидуалним потребама и могућностим сваког ученика,

•  ученици познају критеријуме у праћењу и оцењивању њихових знања и постигнућа,

•  оцењују ученике поштујући закон и индивидуално напредовање сваког ученика,

•  ученику се оцена увек саопштава јавно уз одговарајуће образложење,

•  сваки пут реагује кад има сазнање о насиљу или када примети насиље међу ученицима,

•  чува пословну тајну када је то у интересу ученика, наставника, других запослених и школе,

•  прихвата разлике поштујући личност и физички интегритет оних који у школи уче и раде

Члан 49

Дежурни наставник дужан је да:

•  дође на посао 30 минута пре почетка наставе,

•  уредно води књигу дежурног наставника и у њу уписује промене које су од значаја за живот и рад у школи,

•  за време дежурства обезбеди несметано извођење наставе и стара се о понашању ученика у току свог дежурства,

•  обавести директора о недоласку наставника на наставу ради обезбеђивања замене.

Члан 50

Одељењски старешина је дужан да:

•  брине о раду и успеху својих ученика,

•  уредно води дневник рада, разредну књигу и другу прописану евиденцију,

•  благовремено прати остваривање распореда часова у свом одељењу и упозорава наставнике који неуредно воде евиденцију,

•  правда изостанке ученика на основу лекарског оправдања школског лекара или оправдања родитеља, односно старатеља ученика,

•  уписује у ђачку књижицу обавештења за родитеље, односно старатеље ученика и врши контролу упознавања са обавештењем,

•  сарађује са родитељима, односно старатељима ученика и обавештава их о понашању, изостанцима и успеху ученика, пружа информације о другим активностима школе,

•  брине о ученицима свог одељења за време извођења екскурзија, излета, културних манифестација, спортских и других ваннаставних активности у којима он учествује.

Члан 51

Међусобни односи наставника, осталих запослених у школи и ученика заснивају се на узајамном поштовању, разумевању и сарадњи у остваривању васпитне улоге школе.

Члан 52

Дужности стручног сарадника – школског психолога, педагога, библиотекара и других су да:

•  долази у школу најкасније 15 минута пре почетка радног времена,

•  обавести директора школе о свом изостајању са посла,

•  остварује сарадњу са наставницима и директором школе,

•  остварује сарадњу са ученицима и родитељима, односно старатељима ученика,

•  извршава друге обавезе у складу са програмом рада стручних сарадника у школи, прописаним законом, Правилником о систематизацији послова, одговарајућим актима школе (годишњи план, наставни и други планови и акти школе).

Члан 53

Дужности запосленог на помоћно-техничким пословима су да:

•  у школу долази уредно и прикладно одевен,

•  благовремено најављује изостанак са посла и промену активности,

•  поштује своје време и време других придржавајући се планираних термина и распореда часова

•  мобилни телефони су им искључени за време састанака,

•  проблеме решавају разговором и траже и прихватају помоћ других,

•  стварањем добре радне атмосфере подстичу сарадничке односе,

•  реагују сваки пут када имају сазнање о насиљу или када примете насиље међу ученицима,

•  одржава чистоћу школских просторија, дворишта и спортских терена,

•  помаже дежурном наставнику у раду,

•  дежура према утврђеном распореду и сменама и не удаљава се са радног места без дозволе секретара школе,

•  доставља потребан материјал за наставу,

•  обавља своје послове у оквиру радног места,

•  чувају пословну тајну када је то у интересу ученика, запослених и школе,

•  у сарадњи са дежурним наставником предузима мере ради одржавања реда и мира у школи, безбедности ученика, запослених и имовине школе,

•  свакодневно прегледају учионице, радионице и остале просторије у школи,

•  утврђује стање објекта и опреме и о томе обавештава директора школе,

•  предузима све мере да се по завршетку рада обезбеде и закључају објекти школе, погасе светла, проверава водоводне, грејне и друге инсталације